Drugi brojevi | Naslovna

 Informator - broj 16 | 6. Feb 2010


POŠTOVANI GRAĐANI !

Na jednoj od sednica Saveta Mesne zajednice Srpski Krstur krajem 2009 godine, na kojoj sam lično bio prisutan ,pokrenuta je inicijativa i ponuđeno mi je da ukoliko imam želje i volje,radim na nastavku izlaženja «INFORMATORA» - informativnog biltena o događanjima i aktivnostima mesne zajednice, ustanova , organizacija i udruženja sa područja naše Mesne zajednice. Ovaj bilten je izlazio 2003 i 2004 godine u 15 brojeva, umnožavan je u 200 primeraka te su građani bili bar na neki način obaveštavani o raznim dešavanjima u našem selu. Odlukom Saveta MZ krajem 2004 godine prekinulo se sa radom na ovom biltenu.

Na zaključak o podržavanju ponovnog izlaženja ovog malog seoskog biltena sam se odlučio i evo ipak ću odvajati deo slobodnog vremena za građane Srpskog Krstura i pisanim  prilozima doprineti da građani budu bar delom upoznati sa nekim interesantnim dešavanjima u toku meseca kao i dešavanjima u narednom periodu.

Ovi bilteni će se dostavljati «Novokneževačkim novinama» a takođe u elektronskoj formi licu koje uređuje sajt Srpskog Krstura www.krstur.com Milanu Tanackov , kako bi ga obogaćivao novim sadržajima. Ukoliko imate i Vi nekih interesantnih vesti, javite mi i sarađujte sa mnom !

                                                            Urednik «INFORMATORA»
                                                                         Luka Popov.
 

 Iz rada Saveta MZ Srpski Krstur


ČLANOVI SAVETA MZ SRPSKI KRSTUR:

Samo na početku da podsetimo, da su na prošlogodišnjim loklanim izborima za Savete Mesnih zajednica -  u Savet Mesne zajednice Srpski Krstur koji broji pet članova izbabrani:

 • Jančić Željka,
 • Miladinov Aleksandar - Predsednik
 • Kardoš Andraš,
 • Babuškov Zoran i
 • Tkalac Srđan.

Na prvoj konstitutivnoj sednici za Predsednika Saveta na period od četiri godine je izabran Miladinov Aleksandar a za njegovog zamenika Kardoš Andraš.


Na prvoj ovogodišnjoj sednica Saveta Mesne zajednice Srpski Krstur koja je održana dana 14.januara 2010 godine doneta je od bitnijih odluka i ova:
 

- Da se zgrada bivšeg Vatrogasnog doma – sadašnji Dom mladih ustupi na korišćenje mesnom Udruženju sportskih ribolovaca «Tisa 158» Srpski Krstur za otvaranje svog kluba a na osnovu njihovog pismenog zahteva.
Donošenju ovakve odluke rokovodilo se činjenicom da bi se na taj način ovaj pre nekoliko godina uređeni prostor sačuvao od daljeg propadanja jer se isti već godinama ne koristi. Zaključivanje ugovora je obavljeno početkom ovog meseca a zgrada je  izdata na koriščenje na više godina.
 
 REFERENDUM OVOG MESECA !


Na sednici Skupštine Opštine Novi Kneževac koja je održana 22. januara 2010 godine jednoglasno je doneta Odluka o raspisvanju referenduma za uvođenje samodoprinosa u Mesnoj zajednici Srpski Krstur. Naime, referendum je trebao da se održi u periodu od 20.decembra 2009 do 05.januara 2010 godine kada se isti održavao u Mesnim zajednicama Banatsko Aranđelovo i Majdan-Rabe, ali su dve mesne zajednice (Srpski Krstur i Đala) odustale od tog termina zbog nekih tehničkih usaglašavanja posebnih biračkih spiskova građana koji imaju biračko pravo na području mesne zajednice a nemaju prebivalište na području te mesne zajednice. Na tim spiskovima bio je značajan broj birača koji treba da glasaju a njihovim ažuriranjem bi se donekle smanjio broj tih glasača.
 


 Odlukom o raspisivanju referenduma za uvođenje samodoprinosa u Mesnoj zajednici Srpski Krstur predviđeno je da se

R E F E R E N D U M

ZA UVOĐENJE MESNOG SAMODOPRINOSA
U MESNOJ ZAJEDNICI S.KRSTUR
ODRŽI:
OD 12.FEBRUARA(PETAK) DO 24.FEBRUARA(SREDA) 2010 god.
NA GLASAČKOM MESTU BR.1
(ZGRADA MESNE ZAJEDNICE-KANCELARIJA MESNE ZAJEDNICE)
U VREMENU

OD 8 DO 19 ČASOVA.

SAVET MESNE ZAJEDNICE SRPSKI KRSTUR
POZIVA SVE GRAĐANE SA PRAVOM GLASA DA
IZAĐU NA FERERENDUM I GLASAJU «ZA»

SAMODOPRINOS JE

 1. VAŽNO UVESTI ZBOG SREDSTAVA KOJIM ĆE MESNA ZAJEDNICA RASPOLAGATI U NAREDNIH 5 GODINA
 2. ZBOG RADOVA NA UREĐENJU MESTA
 3. DA ZAVRŠIMO ADAPTACIJU CRKVENOG HRAMA
 4. DA I DALJE UREĐUJEMO  CENTAR NAŠEG MESTA, ULIČNE PUTEVE, PARKING PROSTORE, KANALE, PROPUSTE I PRELAZE, ZGRADE KULTURE I SPORTA
 5. DA NAM BUDU UREĐENA GROBLJA
 6. ZA POLJOČUVARSKU SLUŽBU  UKOLIKO SE ONA OFORMI
  • DA NAM ULICE BUDU I DALJE OSVETLJENE
  • DA POMOGNEMO KAKO SE NE BI DOVELO U PITANJE DALJI RAD UDRUŽENJA SPORTISTA, KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO, AKTIV ŽENA,BORCI......
  • DA POMOGNEMO DECI U ZABAVIŠTU I ŠKOLI U NJIHOVOM RADU I AKTIVNOSTIMA
  • DA SANIRAMO DEPONIJE SMEĆA I VRŠIMO OZELENJAVANJE JAVNIH  PROSTORA

  * TAKOĐE VAS OBAVEŠTAVAMO DA STE SAV POTREBAN MATERIJAL U VEZI SAMODOPRINOSA (IZVEŠTAJ O UTROŠKU U PROTEKLIH 5 GODINA I PLAN UTROŠKA SREDSTAVA SAMODOPRINOSA U NAREDNIH 5 GODINA) DOBILI KRAJEM DECEMBRA MESECA I MOGLI STE DA SE UPOZNATE SA ISTIM.
  * NAPOMINJEMO DA JE PRILIKOM ODLASKA NA GLASAČKO MESTO POTREBNO DA PONESETE NEKI OD LIČNIH DOKUMENATA ZA IDENTIFIKACIJU SA SLIKOM (LIČNA KARTA ili PASOŠ ili VOZAČKU DOZVOLU)
  *SVA DOMAĆINSTVA ĆE DOBITI I POSEBNA OBAVEŠTENJA O VREMENU I MESTU GLASANJA U POSTUPKU REFERENDUMA.
  «SVI NA REFERENDUM» !
  GLASAJMO «ZA»
  ZA ŽIVOT SVIJU NAS I NAŠE DECE
   U LEPŠEM,UREĐENIJEM I ČISTIJEM SELU !
  EVO JOŠ JEDNOM PREDLOGA STOPA SAMODOPRINOSA:

  1. 4% NA LIČNE DOHOTKE
  2. 12% NA KATASTARSKI PRIHOD OD POLJOPR.
  3. PENZIONERI NISU U OBAVEZI DA PLAĆAJU SAMODOPRINOS A UKOLIKO NEKO ŽELI DA PLAĆA POTPISAĆE OSEBNU LIČNU IZJAVU

  ZATO JE VEOMA VAŽNO DA SVI PENZIONERI IZAĐU NA REFERENDUM I GLASAJU «ZA»
  VEROVATNOĆA ZA DONOŠENJE SAMODOPRINOSA
  JE SAMIM TIM U MNOGOME VEĆA

  PENZIONERI, POMOZITE NAM I VI VAŠIM GLASOM

   

 

 OSTALE VESTI


U Osnovnoj školi «J.J.Zmaj» Srpski Krstur
je obeležena školska Slava «Sveti Sava». Program je počeo u 11 časova u fiskulturnoj sali  u organizaciji učitelja i nastavnika a zatim je  Jerej Nenad Jovanović uz  prisustvo učenika,nastavnika i ostalih građana obavio  rezanje slavskog kolača.


GODIŠNJE SKUPŠTINE TOKOM FEBRUARA

Koliko smo uspeli da saznamo, većina udruženja sa područja naše Mesne zajednice svoje Godišnje skupštine održaće u toku februara meseca, dakle pre predaje završnih računa za 2009 godinu, kako bi se oni na vreme usvojili.

KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO «MILAN AJVAZ» Srpski Krstur održaće 10. februara sednicu na kojoj će se dodgovoriti o terminu održavanja godišnje Skupštine i pripremiti materijale: Izveštaj o radu u 2009 godini, Bilans prihoda i rashoda u 2009, Plan rada i Plan prihoda i rashoda u 2010 godini, Plan nastupa u 2010 i Program manifestacije «Leto u Srpskom Krsturu 2010».

UDRUŽENJE RIBOLOVACA «SV. SAVA» Srpski Krstur planira da godišnju Skupštinu održi prve nedelje marta meseca na kojoj će se usvajati Izveštaji o radu i poslovanju u 2009 godini i Planovi rada i poslovanja u 2010 godini. Važno je znati da je ovo udruženje krajem 2009 godine konkurišući kod Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu dobilo 30.000 dinara za projekat «Somijada 2010». Možda je i važno napomenuti da ovo ribolovačko udruženje već 2 godine nije dobilo ni dinar dotacije od Mesne zajednice Srpski Krstur, te se nada da se ta praksa, iako su sredstva planirana godišnjim finansijskim planom Mesne zajednice, neće i ne bi smela nastaviti.

AKTIV ŽENA «SRPSKI KRSTUR» je uradio sve potrebne materijale za organizaciju sednice Skupštine, Izveštaje i Bilanse za 2009 i Planove rada za 2010 godinu. «Članice Aktiva se i dalje petkom popodne okupljaju u svojim prostorijama u Domu kulture,a trenutno se dogovaraju o načinu obeležavanja 8-marta – Dana žena» saznali smo od predsednice Aktiva žena Nade Miletić.

 OBAVEŠTENJA


Svi građani koji žele da sklope Ugovore sa JKP « 7 Oktobar» o organizovanom iznošenju smeća, mogu to ućiniti u prostorijama Mesne zajednice kod referenta za građanska stanja Ilkić Dušana  svakog radnog dana u vreme radnog vremena kancelarije.
 

Obaveštenje: U prilogu narednog - martovskog izdanja INFORMATORA Mesna zajednica će objatiti najvažnije detalje iz Izveštaja o radu Bilansa prihoda i rashoda u 2009 godini, Kao i Plan rada i Plan prihoda i troškova MZ u 2010 godini...
 

   2010 www.krstur.com