Prethodni brojevi | Naslovna

 
 Iz rada Saveta MZ Srpski Krstur
REFERENDUM ZA SAMODOPRINOSNIJE USPEO....

Referendum je u Mesnoj zajednici Srpski Krstur trajao od 12.do 24.febrauara, ali se na istom odazvao neočekivano mali broj građana što nije bilo dovoljno da se samodoprinos uvede.

Za glasanje na referendumu prema izvodima iz biračkih spiskova, bilo je upisno 1508 glasača a glasalo je samo 121 ili 8,02% građana upisanih u biračke spiskove.
„Za“ samodoprinos odnosno zaokruživanjem odgovora „da“ izjasnilo se 88 izašlih građana ili 5,83% a zaokruživanjem odgovora „ne“, odnosno protiv uvođenja samodoprinosa izjasnilo se 32 građana ili 2,12%.
Savet Mesne zajednice Srpski Krstur će ozbiljno razmotriti i analizirati rezultate referenduma i preduzeti mere i aktivnosti da on uspe u narednom pokušaju, odnosno kada se referendum ponovo raspiše- u zakonskom roku- posle 6 meseci.
Ne uvođenje samodoprinosa će se sigurno odraziti na rad i aktivnost naše mesne zajednice a pogotovu rad organizacija, sporskih i kulturnih udruženja, koja se finansiraju od redovnih dotacija mesne zajednice.
 
 ODRŽANA SEDNICA SAVETA MESNE ZAJEDNICE

Trećeg marta je održana sednice Saveta Mesne zajednice Srpski Krstur na kojoj je pored ostalog:
- donešena odluka o imenovanju dva člana u Komisiju za sprovođenje javnih nabavki malih vrednosti od strane Mesne zajednice (Kardoš Andraš i Miladinov Aleksandar) a u vezi sa realizacijom projekta UREĐENJA ATARSKOG PUTA (stara pruga prema Đali) za koju je Mesna zajednica dobila na osnovu Konkursa 2.000.000,00 dinara.
- tenderski postupak i dokumentaciju realizovaće javno preduzeće „Direkcija za izgradnju grada Novi Kneževac,
- Mesna zajednica radi na projektu JAVNIH RADOVA sa kojim će konkurisati kod Pokrajine za 2010 godinu, a njegovim odobrenjem, mesna zajednica bi angažovala grupu radnika na uređenju sela, kako je to bilo i 2009 godine.
 
 Udruženja
 ORGANIZACIJI AKTIVA ŽENA
U SUBOTU 6. marta POVODOM 8.MARTA- DANA ŽENA TRADICIONALNA ZABAVA

U organizaciji Aktiva žena „Srpski Krstur“ Srpski Krstur u subotu 6.marta u prostorijama Osnovne škole od 20 časova održaće se tradicionalna zabava uz večeru i muziku. Predpostavlja se da će na istoj biti prijavljeno oko pedesetak žena, kako je to bilo i ranijih godina i da će se one lepo zabavljati uz muziku, a organizovale su i tradicionalnu tombolu. Aktiv žena je pondneo desetak zahteva za pomoć i sponzorstvo u organizaciji ove večere i zabave.
Očekuje se da će gro podnetih zaheva biti pozitivno rešen i da če se pomoći u okviru svojih mogućnosti. Članice Aktiva su poslale i oko desetak pozivnica za goste ove večeri. A kako je bilo, čućemo nakon ove tradicionalne zabave, iz priča i lika.

 FK Jedinstvo
 IZABRANO RUKOVOSTVO FUDBALSKOG KLUBA „JEDINSTVO“

U ponedeljak 01.marta je održan i sastanak uprave FK „Jedinstvo“ Srpski Krstur. Posle dužeg perioda vremena izabran je i nov Predsednik Fudbalskog kluba a to je MILAN MALBAŠKI (Mićko) koji je bio igrač ovog kluba. Dosadašnji v.d. predsenika bio je Kardoš Andraš, koji je sada ponovo izabran za trenera kluba.

Višegodišnji predsednik našeg fudbalskog kluba bio je Prodica Šećerov koji je sa puno entuzijazma vodio klub a otišao je sa ove funkcije prošlog leta po ličnom zahtevu.
Pomoćni trener i dalje će biti Jović Jovica a sekretar kluba i dalje Sodić Siniša. U upravnom odboru se sada nalaze: Milan Malbaški, Jović Jovica, Jančić Petar, Zrim Negovan, Kobleher Robert, Gojan Laslo i Tkalac Srđan.
Naš loklani fudbalski klub će ovih dana podneti projekat i prijavu na konkurs kod Pokrajinskog sektretarijata za omladinu i sport – za učešće Pokrajine
u troškovima adaptacije klubskih prostorija.
 
 KUD MILAN AJVAZ
 ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA KULTURNO UMETNIČKOG DRUŠTVA „MILAN AJVAZ“

U subotu 27.februara u trpezariji Osnovne škole u srpskom Krsturu održara je redovna godišnja skupština KUD-a „Milan Ajvaz. Na sednici je bilo prisutno šezdesetak kako članova prvog izvođačkog ansambla i upravnog odbora KUD-a tako i pozvanih gostiju, predstavnika mesne zajednice, organizacija i udruženja. Sednicu je otvorila Predsednica Željka Jančić a na dnevnom redu su bile sledeće tačke dnevnog reda:

- Razmatranje Izveštaja o radu i završnog računa KUD-a za 2009 godinu kao i Plana rada i Plana prihoda i rashoda za 2010 godinu
- razmatrao se Plan organizacija manifestacija u toku 2010 godine (Održavanje IX.Festivala folklora – 26.juna i manifestacije „Leto u Srpskom Krsturu 2010“.
- Usvojile su se izmene i dopune statuta KUD-a na osnovu novog zakona o udruženjima, tako da je sada predsednica društva ujedno i predsednica Upravnog odbora,
- izvršena je popuna u članstvu Upravnog odbora koji broji 11 članova.
Sednicom je predsedavao Luka Popov, dosadašnji predsednik Upravog odbora a sada zamenik predsednika Upravnog odbora KUD-a.

U završnom delu sednice Luka Popov i Željka Jančić su se u ime društva zahvalili dugogodišnjoj članici i rukovodiovcu folklornih grupa mlađih uzrasta Obrenki Brzak koja iz objektivnih okolnosti više neće biti aktuivni član Upravnog odbora iz razloga što se odselila u Novi Kneževac. No i pored toga Obrenka će biti počasni član Upravnog odbora, dobijati pozive za sednice a sada trenutno sakuplja materijal na terenu a u svrhu realizacije projekta izdavanja publikacije-brošure „Sačuvano od zaborava“ za koje je KUD dobio sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu u iznosu od 40.000,00 dinara.

Obrenka Brzak je u ime KUD-a, vidno uzbuđena i iznenađena primila od svog kolege i prijatelja Popov Luke,
skromni poklon koji će krasiti prostorije njenog stana.
Sve bivše i nove članice Upravnog odbora dobile su po cvet kao znak zahvalnosti a takođe i svi oni koji su na bilo koji način pomogli u radu našeg društva. Dosadašnja Predsednica društva Željka Jančić ponovo je imenovana za predsednicu KUD-a (sada -Upravnog odbora) na period od 4 godine, a u upravni odbor su, osim nje, još i Popov Luka, Stankov Katarina, Hereta Branko, Kardoš Žužana, Miladinov Ljubica, Makrić Zorica, Vajagić Stevan, Makrić Nenad, Našigaćin Vida i Tolmačev Marija. U nadozni odbor imenovani su Maja Hereta, Jasna Šećerov i Kardoš Andraš.

Veselje i zabava uz večeru ( koju su pripremile kuvarice Opštinske organizacije Crvenog Krsta, kojima se i ovom prilikom zahvaljujemo) i muziku trajala je do posle ponoći. Održavanje godišnje skupštine pomogli su: Mesna zajednica Srpski Krstur, Fond kulture (budžet opštine) kao i Lovačko društvo „Zec“ Srpski Krstur koje nam je dodelilo jednu srnu.
Hvala im....
 
 Blic vesti
 OS Jovan Jovanović ZMAJ

U Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ Srpski Krstur nastavnica srpskog jezika Dragana Kovačević sa grupom učenika osmog razreda organizovala je izlaženje školskog lista „Zmajček“.
Prvi broj je u proceduri umnožavanja, a list će izlaziti dvomesečno. Prvo izdanje ovog školskog lista je Na 11 kucanih strana A/4 formata i biće Umnožen u 100 primeraka.
 

 OSTALE VESTI

RASPORED IZNOŠENJA SMEĆA PREKO JKP „7 OKTOBAR“ NOVI KNEŽEVAC
(SVAKI DRUGI UTORAK U MESECU): 

M A R T

2

16

30

A P R I L

13

27

 

M A J

11

25

 

J U N

8

22

 

J U L

6

20

 

A V G U S T

3

17

31

S E P T E M B A R

14

28

 

O K T O B A R

12

26

 

N O V E M B A R

9

23

 

D E C E M B A R

7

21

 

 

  © 2010 www.krstur.com