Istorija | Velikokindiski Distrikt | Crkva | Škola | Nadimci | Muzika | Home

Geografske karakteristike Srpskog Krstura - Tekst: Dragana Županec - Prodanov - Slikar


Srpski Krstur je tipično severnobanatsko selo, prostire se u južnom delu Panonske nizije.
Povoljan geografski položaj ogleda se u činjenici da je lociran na svega 3km od Mađarske i 20-ak km od Rumunske granice. Koordinate su mu 46 o 7 severne geografske širine i  20 o 6  istočne geografske dužine .
U reljefnom pogledu odlikuje ga prostrana nizija.

U morfoloskom obliku sastoji se iz dva dela. Jednog koji sačinjava viša i suvlja lesna terasa nadmorske visine od 86 do 90m, poznat pod imenom Breg i drugog koji sačinjava niza i vlaznija aluvijalna ravan nadmorske visine oko 82m poznata pod nazivom Rit. Današnji oblici reljefa ovog kraja, kao i cele Vojvodine stvoreni su u kenozoiku.
 

Prostire se u  kontinentalnom pojasu, sa njegovim tipičnim odlikama - duga topla leta, hladne snegovite zime, kratka proleća i jeseni sa naglim prelazima godišnjih doba. Prosečna godisnja kolicina padavina iznosi oko 500mm. Reka Tisa protiče zapadnom stranom Srpskog Krstura, dolazeći iz pravca Mađarske i teče dalje prema Novom Kneževcu. ( na slici MZ Srpski Krstur - kliknite na sliku )

Plodna ravnica povoljno utiče na razvoj bogate flore i faune. Vrste plodnog zemljišta koje su ovde zastupljene su černozem i smonica. Listopadne šume uz reku predstavljaju stanište mnogobrojne divljači - srna, fazana, zeceva, divljih svinja ...

Demografski posmatrano selo odlikuje negativan prirodan prirastaj (mortalitet je u poslednjih 20 - ak godina znatno veći od nataliteta), što naravno predstavlja nepovoljnu činjenicu u razvoju sela. Srpski Krstur spada u sela zbijenog tipa skoro četvorougaonog oblika sa četiri uzduzne ulice i osam poprečnih.


Povoljan položaj,  biogeografske karakteristike i kulturno umetnički život pružaju izvanredne mogucnosti za razvoj tranzitnog, lovnog, ribolovnog i manifestacionog turizma, koje za sada jos uvek nisu dovoljno iskorisćene.
( na slici Srpski Krstur - kliknite na sliku )

Pogledajte istorijsku kartu Banata iz 1890. godine
  

  © 2005 www.krstur.com created by Veca & Miško